Enigmatic Music

موزیک های منتشر شده با حس و حال انیگماتیک در سایت ما دارای خصوصیت مبهم و عمیق میباشند. معمولا آهنگ های با اتمسفر عمیق مناسب شب کویر و آسمان های پر ستاره در این مود پخش میشوند.

این مود مناسب گوش دادن در روز نمیباشد و بیشتر حس و حال تاریک و خاکستری به شنونده میدهد