Dark Music

موزیک های با حس و حال دارک معمولا زیر مجموعه سایکدلیک میباشند که میتواند با تمپوی پایین مثل دارک امبینت یا تمپوی بالا مثل دارک سای باشد.