برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Chillgressive / Psy Tech

Neuroq – Integra

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های مبهم مناسب پلی کردن در تایم چیل تریپ میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

VA – Inside The Universe

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایتک و دارک پراگرسیو سایترنس مناسب پلی کردن در وارم آپ تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech, Dark Prog

Mood : 

Night, Club, Trippy

Energy :

Level 7

Ashnaia Project – Spiritual Dance

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق و تریپی مناسب پلی کردن در طبیعت میباشد

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 4

StereOMantra – Waves

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو مناسب برای پلی کردن در وارم آپ تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 5, Level 6

Terra Nine – Inception

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Psydewise – Gain Of Funktion

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سای تکنو و دارک پراگرسیو سایترنس مناسب پلی کردن در وارم آپ تریپ میباشد

Genre : 

Psy Tech, Dark Prog

Mood : 

Night, Trippy

Energy :

Level 7

VA – Small Talk Series Vol 27

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایکدلیک تکنو مناسب پلی کردن در سای کلاب و تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech

Mood : 

Night, Club, Trippy

Energy :

Level 6, Level 7

Astral Waves – Majestique

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4, Level 5

ARKAMENA – Breath

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن صداسازی و فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب کویر میباشد

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 3, Level 4

Probe – Small Talk Series Vol 26

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تِک با داشتن صداسازی های فرازمینی و غریبه مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psy Tech, Dark Prog

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 6, Level 7

ورود به حساب کاربری