برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Chillgressive / Psy Tech

Wargin – Celestial Dreamstate

Wargin – Celestial Dreamstate

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با فضاسازی عمیق و مبهم مناسب پلی کردن در شب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 5 و 6 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 5, Level 6

Netsu – Of Our Gods No Trace Will Be Left

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سایچیل یا چیلگرسیو با داشتن فضایی رازآلود مناسب پلی کردن در غروب تریپ طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 4 و 5 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Sunset, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4, Level 5

Protonica – Symmetry Remixes

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های چیلگرسیو و پراگرسیو مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 6, 7 و 8 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chillgressive , Prog Psy, PsyTrance

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 6, Level 7, Level 8

Pointfield – ReUnion

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 4 و 5 و 6 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4, Level 5, Level 6

Ascent & Argus – Hidden Treasure

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سای چیل و چیلگرسیو با داشتن فضایی عمیق و روحانی مناسب پلی کردن در تایم غروب تریپ طبیعت میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3, 4 و 5  در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Sunset, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4, Level 5

Merkaba – Forgotten Frequencies – Chapter 1

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تک با داشتن فضایی جادویی و تاریک مناسب پلی کردن در  تریپ شب میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 7 در نظر گرفته شده است

 

Genre : 

Psy Tech

Mood : 

Night, Trippy

Energy :

Level 7

stereOMantra – Transient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سای چیل (چیلگرسیو) با داشتن فضایی عمیق و خاکستری مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل و کویر میباشد.
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 4 و 5 و 6 در نظر گرفته شده است.

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4, Level 5, Level 6

Psilotum – Acid Diaries

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سایچیل با داشتن فضایی جادویی مناسب پلی کردن در تریپ جنگل میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3 و 4 در نظر گرفته شده

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

ورود به حساب کاربری